Přihlášení

lg1 lg2 lg3 SL bezpečnostní certifikát- 256 bitů se silným šifrováním

Odhlášení

  United States (1)
RU  Russia (7)
UA  Ukraine (380)
BY  Belarus (375)
KZ  Kazakhstan (7)
AM  Armenia (374)
GE  Georgia (995)
AZ  Azerbaijan (994)
LV  Latvia (371)
LT  Lithuania (370)
EE  Estonia (372)
GB  United Kingdom (44)
CA  Canada (1)
DE  Germany (49)
AU  Australia (61)
NL  Netherlands (31)
MD  Moldova (373)
AF  Afghanistan (93)
AL  Albania (355)
DZ  Algeria (213)
AD  Andorra (376)
AO  Angola (244)
AG  Antigua and Barbuda (1-268)
AR  Argentina (54)
AT  Austria (43)
BS  Bahamas (1-242)
BH  Bahrain (973)
BD  Bangladesh (880)
BB  Barbados (1-246)
BE  Belgium (32)
BZ  Belize (501)
BJ  Benin (229)
BT  Bhutan (975)
BO  Bolivia (591)
BA  Bosnia and Herzegovina (387)
BW  Botswana (267)
BR  Brazil (55)
BN  Brunei (673)
BG  Bulgaria (359)
BF  Burkina Faso (226)
BI  Burundi (257)
KH  Cambodia (855)
CM  Cameroon (237)
CV  Cape Verde (238)
CF  Central African Republic (236)
TD  Chad (235)
CL  Chile (56)
CN  China (86)
CO  Colombia (57)
KM  Comoros (269)
CG  Congo (242)
CR  Costa Rica (506)
CI  Cote d'ivoire (Ivory Coast) (225)
HR  Croatia (385)
CU  Cuba (53)
CY  Cyprus (357)
CZ  Czech Republic (420)
CD  Democratic Republic of the Congo (243)
DK  Denmark (45)
DJ  Djibouti (253)
DM  Dominica (1-767)
DO  Dominican Republic (1-809, 8)
EC  Ecuador (593)
EG  Egypt (20)
SV  El Salvador (503)
GQ  Equatorial Guinea (240)
ER  Eritrea (291)
ET  Ethiopia (251)
FJ  Fiji (679)
FI  Finland (358)
FR  France (33)
GA  Gabon (241)
GM  Gambia (220)
GH  Ghana (233)
GR  Greece (30)
GD  Grenada (1-473)
GP  Guadaloupe (590)
GT  Guatemala (502)
GN  Guinea (224)
GW  Guinea-Bissau (245)
GY  Guyana (592)
HT  Haiti (509)
HN  Honduras (504)
HU  Hungary (36)
IS  Iceland (354)
IN  India (91)
ID  Indonesia (62)
IR  Iran (98)
IQ  Iraq (964)
IE  Ireland (353)
IT  Italy (39)
JM  Jamaica (1-876)
JP  Japan (81)
JO  Jordan (962)
KE  Kenya (254)
KI  Kiribati (686)
KW  Kuwait (965)
KG  Kyrgyzstan (996)
LA  Laos (856)
LB  Lebanon (961)
LS  Lesotho (266)
LR  Liberia (231)
LY  Libya (218)
LI  Liechtenstein (423)
LU  Luxembourg (352)
MK  Macedonia (389)
MG  Madagascar (261)
MW  Malawi (265)
MY  Malaysia (60)
MV  Maldives (960)
ML  Mali (223)
MT  Malta (356)
MH  Marshall Islands (692)
MR  Mauritania (222)
MU  Mauritius (230)
MX  Mexico (52)
FM  Micronesia (691)
MC  Monaco (377)
MN  Mongolia (976)
ME  Montenegro (382)
MA  Morocco (212)
MZ  Mozambique (258)
MM  Myanmar (Burma) (95)
NA  Namibia (264)
NR  Nauru (674)
NP  Nepal (977)
NZ  New Zealand (64)
NI  Nicaragua (505)
NE  Niger (227)
NG  Nigeria (234)
KP  North Korea (850)
NO  Norway (47)
OM  Oman (968)
PK  Pakistan (92)
PW  Palau (680)
PA  Panama (507)
PG  Papua New Guinea (675)
PY  Paraguay (595)
PE  Peru (51)
PH  Philippines (63)
PL  Poland (48)
PT  Portugal (351)
QA  Qatar (974)
RO  Romania (40)
RW  Rwanda (250)
KN  Saint Kitts and Nevis (1-869)
LC  Saint Lucia (1-758)
VC  Saint Vincent and the Grenadines (1-784)
WS  Samoa (685)
SM  San Marino (378)
ST  Sao Tome and Principe (239)
SA  Saudi Arabia (966)
SN  Senegal (221)
RS  Serbia (381)
SC  Seychelles (248)
SL  Sierra Leone (232)
SG  Singapore (65)
SK  Slovakia (421)
SI  Slovenia (386)
SB  Solomon Islands (677)
SO  Somalia (252)
ZA  South Africa (27)
KR  South Korea (82)
SS  South Sudan (211)
ES  Spain (34)
LK  Sri Lanka (94)
SD  Sudan (249)
SR  Suriname (597)
SZ  Swaziland (268)
SE  Sweden (46)
CH  Switzerland (41)
SY  Syria (963)
TJ  Tajikistan (992)
TZ  Tanzania (255)
TH  Thailand (66)
TL  Timor-Leste (East Timor) (670)
TG  Togo (228)
TO  Tonga (676)
TT  Trinidad and Tobago (1-868)
TN  Tunisia (216)
TR  Turkey (90)
TM  Turkmenistan (993)
TV  Tuvalu (688)
UG  Uganda (256)
AE  United Arab Emirates (971)
UY  Uruguay (598)
UZ  Uzbekistan (998)
VU  Vanuatu (678)
VE  Venezuela (58)
VN  Vietnam (84)
YE  Yemen (967)
ZM  Zambia (260)
ZW  Zimbabwe (263)

Uvítací bonus

Tradiva.com poskytuje 30% bonus na první vklad. To znamená, že při otevření účtu s částkou 5 000 dolarů přidáme k vašemu účtu ještě dalších 1500 dolarů.

Časově omezená nabídka

lg1 lg2 lg3 SL bezpečnostní certifikát- 256 bitů se silným šifrováním

Zapomenuté heslo?

Obchodní podmínky

Dohoda o podmínkách poskytování služeb

Prosíme, pečlivě si přečtěte tento dokument před užíváním služeb dostupných na adrese tradiva.com.

Tato dohoda o poskytování služeb (dále jen dohoda) stanoví podmínky, za nichž mezinárodní obchodní společnost (dále jen společnost, my, nás) vám poskytuje služby na webových stránkách tradiva.com (dále jen služby). Tyto podmínky platí ve vztahu mezi vámi jakožto zákazníkem a společností. Návštěvou internetových stránek společnosti a užíváním služeb vyjadřujete svůj souhlas s těmito podmínkami a prohlašujete, že jim rozumíte. V této listině jsou pojmy zákazník, vy a váš užívány v souvislosti s vámi, jakoukoliv osobou vás zastupující, vašimi zástupci či zástupci osoby vás zastupující, právními nástupci, nabyvateli či závislými osobami a s jakýmkoliv vaším či jejich zařízením. Nesouhlasíte-li s těmito podmínkami, ihned prosím ukončete užívání služeb společnosti a informujte nás o svém nesouhlasu.

Způsobilost

Berete na vědomí a rozumíte, že váš přístup ke službám nemusí nutně znamenat, že jste oprávněn služby užívat.

K užívání služeb musíte dosáhnout věku osmnácti (18) let, ledaže je ve vaší zemi plnoletosti dosaženo ve věku vyšším než osmnáct let (18). V takovém případě k užívání služeb musíte dosáhnout nejméně plnoletosti podle předpisů vaší země. Uzavřením této dohody potvrzujete a zaručujete, že jste dosáhl alespoň věku uvedeného v předchozí větě. Společnost si vyhrazuje právo požádat vás o potvrzení věku a váš účet pozastavit až do doložení této skutečnosti.

Užívání služeb v zemích, kde je tento druh finančních operací zakázán, není povoleno. Užívání služeb není povoleno, pokud sídlíte či jste rezidentem nebo občanem Spojených států amerických. Uzavřením této dohody potvrzujete a zaručujete, že jste rezidentem země, v níž není užívání služeb zakázáno. Prohlašujete a zaručujete, že nesídlíte ani nejste rezidentem či občanem Spojených států amerických. Více informací naleznete v části Prohlášení o riziku.

Právo k užívání služeb a jejich ukončení

Udělujeme vám nevýhradní nepřenosné a omezené právo k přístupu, neveřejnému zobrazení a užívání služeb, včetně veškerého obsahu a nabízených služeb (dále jen obsah) na vašem počítači v souladu s touto smlouvou (dále jen právo).

Společnost může právo odejmout, včetně částečného odejmutí či omezení, a to z jakýchkoli důvodů dle vlastního uvážení, s a bez předchozího oznámení. Společnost může po ukončení užívání:

• Váš účet zrušit či deaktivovat

• Zablokovat váš email a/nebo IP adresu či jinak zabránit užívání vašich služeb

• Přijmout jakákoli další opatření bránící vám v užívání služeb

Po ukončení práva k užívání služeb veškerá další ujednání mezi vámi a společností a podle této smlouvy zůstávají v platnosti a účinnosti v celém rozsahu.

Právo lze automaticky zrušit v případě některé z následujících okolností:

a) Pokud porušíte tuto smlouvu,

b) Některé z vašich prohlášení a záruk podle této smlouvy je nepravdivé,

c) Byl podán návrh na vyhlášení vaší insolvence či byl jmenován správce majetku či konkurzní podstaty vašeho majetku,

d) V případě vaší smrti či právní nezpůsobilosti,

e) Zrušení právnické osoby, pokud jste právnickou osobou,

f) Pokud na žádost společnosti odmítnete poskytnout či doložit jakékoliv informace podle této smlouvy.

Účet. Služby. Transakce

K užívání služeb společnosti musíte založit uživatelský účet (dále jen účet). Touto smlouvou prohlašujete a zaručujete, že veškeré údaje, poskytnuté v souvislosti se založením vašeho účtu jsou úplné a správné. V případě změny či na výzvu společnosti musíte tyto údaje upravit.

Při zakládání účtu pro společnost či další osobu prohlašujete a zaručujete, že máte oprávnění a zmocnění k uzavření této smlouvy a převzetí závazků z ní plynoucích jménem této osoby.

Účet znějící na jméno jiné osoby či společnosti užíváte oprávněně. Za zachování mlčenlivosti a omezení přístupu k vašemu účtu odpovídáte výhradně vy sám. Odpovídáte za veškerou činnost provedenou prostřednictvím vašeho účtu. V případě jakéhokoli porušení bezpečnosti či v případě neoprávněného použití vašeho účtu jste povinen nás o tom ihned informovat. V souladu s podmínkami této smlouvy, bez jakéhokoli omezení případných odškodnění či omezení odpovědnosti, společnost neručí za jakékoli ztráty vzniklé z důvodu neoprávněného přístupu k vašemu účtu, a vy se zavazujete nahradit škodu vzniklou nám z důvodu jakéhokoli takového neoprávněného užívání.

Smíte mít jen jeden účet. Účet nesmíte sdílet se žádnou další osobou či společností. Požadujete-li zřízení několika účtů k obchodování, spojte se správcem vašeho účtu.

Má-li společnost důvodné podezření, že účet byl zřízen k podvodnému účelu a/nebo došlo k suplování účtů bez svolení správce, společnost si vyhrazuje právo ke zrušení veškerých transakcí souvisejících s tímto účtem.

Zmocňujete společnost, aby bezprostředně či prostřednictvím dalších osob kdykoliv učinila jakákoliv podání nezbytná ke zjištění vaší totožnosti, včetně žádosti o další informace, žádosti o poskytnutí vašich osobních údajů a dalších údajů dostatečně prokazujících vaši totožnost, žádosti o potvrzení vaší emailové adresy či finančních nástrojů či k ověření vašich údajů v databázích dalších osob či v jiných zdrojích. Dále vás můžeme kdykoli požádat o pas či jiný doklad totožnosti.

Nabízíme islámské účty Forex, tzv. účty Forex bez swapů, to znamená, že při přenosu pozice do dalšího dne na tento druh účtu nejsou připisovány swapy či úroky. Tyto účty jsou v souladu s požadavky islámského náboženství. V islámu je zakázáno provádění jakýchkoli obchodních transakcí, v nichž jedna strana platí či přijímá jakýkoliv úrok od druhé strany.

Bezswapové účty jsou v dobré víře užívány pouze k dodržování požadavků islámského náboženství. Vyhrazujeme si právo požadovat odpovídající potvrzení prokazující nezbytnost těchto transakcí. Mimoto si vyhrazujeme právo k odmítnutí zpracování jakýchkoli takových žádostí dle vlastního uvážení, a to bez nutnosti jakéhokoliv vysvětlení či potvrzení.

Berete na vědomí, že při užívání účtu k obchodování bez swapů není připisován zisk ze swapů. Vyhrazujeme si právo ke zrušení uděleného statusu bezswapového účtu, a to kdykoli dle vlastního uvážení a bez nutnosti jakéhokoliv vysvětlení či potvrzení.

Zjistíme-li jakýkoliv druh zneužití, podvodu, manipulace, spekulace s úroky či vyplácením či jiný druh nečestného či podvodného jednání v souvislosti s jakýmkoli bezswapovým účtem, vyhrazujeme si právo kdykoli:

• S okamžitou platností zrušit takovému zákazníkovi udělený status bezswapového účtu u veškerých jeho obchodních účtů,

• Upravit či pokrýt veškeré nepřipsané swapy a veškeré náklady související s nepřipsanými swapy a/nebo náklady související s veškerými takovými bezswapovými účty zákazníka za dobu, kdy byly takové účty vedeny jako bezswapové,

• S okamžitou platností zrušit veškeré obchodní účty, vedené pro takového zákazníka, vynulovat veškeré obchody provedené na obchodních účtech, vedených pro takového zákazníka, a zrušit veškerý zisk, vzniklý na obchodních účtech, vedených pro takového zákazníka.

Můžeme měnit, upravit či doplnit, a to z části či celé, tyto výše uvedené zásady vedení bezswapových účtů dle vlastního rozhodnutí, a to bez nutnosti jakéhokoliv vysvětlení či potvrzení.

Služby inter alia vám umožňují provádět transakce s určitým majetkem, včetně měn, finančních nástrojů v souladu s definicí uvedenou ve smlouvě o rozdílu (CFD), a dalších cenných papírů. Berete na vědomí a chápete, že se podílíte na každé transakci, opomenutí, prodeji, koupi, obchodování a dalších transakcích (dále jen transakce) na trhu jakožto zadavatel a my nejednáme v postavení vašeho obchodního zástupce při poskytování služeb v jakýchkoli finančních či obchodních operacích. Berete na vědomí, že jste přímo a plně odpovědný za splnění veškerých svých povinností souvisejících s transakcí na trhu, provedenou s využitím služeb společnosti.

Po dokončení veškerých bezpečnostních a identifikačních úkonů souvisejících se službami vám udělujeme přístup ke službám, ledaže je dohodnuto či uvedeno jinak. Veškeré odkazy na naši dobu obchodování znamenají odkaz na Greenwichský hlavní čas (GMT) ve 24hodinovém formátu. Naše služby jsou standardně dostupné po celý každý týden, a to od neděle od 22:00 GMT do pátku do 22:00 hodin GMT (zimního času) nebo od neděle od 23:00 GMT do pátku do 23:00 hodin GMT (letního času), mimo uznávaných svátků, kdy jsou finanční trhy mimo provoz a případů, kdy jsou trhy uzavřené pro nelikviditu finančních nástrojů. Více informací o době obchodování jednotlivých finančních nástrojů je uvedeno na vašich internetových stránkách a je dostupné kdykoliv. Vyhrazujeme si právo změnit či zrušit dobu obchodování dle vlastního uvážení, naše internetové stránky budou v takovém případě upraveny s uvedením příslušných informací.

Zákazníci mohou využít možnosti provádění obchodních operací po telefonu, a to v hodinách vyhrazených k obchodování.

Chápete a berete na vědomí, že společnost může uzavřít transakci ze smluv o rozdílu s použitím poslední dostupné ceny na trhu ke dni ukončení platnosti smlouvy. Doba uzávěrky je uvedena na internetových stránkách společnosti.

Společnost nabízí různé druhy spreadů v závislosti na druhu zákaznického účtu.

Společnost nabízí pevný spread na internetové platformě. Pevný spread se mění dle času a podmínek na trhu.

Společnost nabízí plovoucí spread na obchodní platformě . Plovoucí spread na trhu Forex a na trhu smluv o rozdílu znamená stálou změnu poměru mezi poptávkou a nabídkou dle volatility a likvidity trhu.

Berete na vědomí, že ruční zpracování transakce na webu trvá nejméně tři minuty. Vyhrazujeme si právo zrušit transakce, jejichž doba otevření a uzavření je menší tří minut. U pozic otevřených na terminálu není stanovena minimální doba.

Maximální doba uložení otevřené pozice na webové platformě je 21 dní. Vyhrazujeme si právo uzavřít transakce s dobou delší 21 dní. Objednávky otevřené ke smlouvám se stanoveným dnem splatnosti budou uzavřeny k 21. dni nebo ke dni splatnosti podle smlouvy, podle toho, který den nastane dříve.

Při aktivaci mechanizmu stop-out jsou veškeré pozice uzavřeny automaticky, aby nedocházelo k dalším ztrátám a zápornému zůstatku na účtu.

Hladina stop-out při obchodování na terminálu je vypočtena takto: (kapitál/uplatněná marže) x 100 %. Přednastavená hladina stop-out na terminálu odpovídá 50 % u nejnižšího a standardního účtu a 80 % u zlatého a platinového účtu.

Hladina stop-out při obchodování na webu je vypočtena takto: dostupné prostředky na vašem účtu v určitém okamžiku s přihlédnutím k otevřeným (plovoucím) ztrátovým a/nebo ziskovým pozicím / finanční výsledek obchodního účtu s přihlédnutím k otevřeným pozicím x 100 %. Přednastavená hladina stop-out na webu odpovídá 0 %.

Společnost si vyhrazuje právo změnit hladinu stop-out dle vlastního uvážení s okamžitou platností bez oznámení dle situace na trhu.

Limit minimální a maximální velikosti lotů je závislý na druhu účtu, jak je uvedeno na internetových stránkách společnosti. Vyhrazujeme si právo změnit limity minimální a maximální velikosti lotů dle vlastního uvážení.

CHÁPETE A BERETE NA VĚDOMÍ, ŽE VE VÝSLEDKU UŽÍVÁNÍ SUŽEB MŮŽETE UTRPĚT FINANČNÍ ZTRÁTU, VČETNĚ PŘI PROVÁDĚNÍ VAŠICH TRANSAKCÍ, A ŽE ODPOVĚDNOST ZA TYTO ZTRÁTY JE JEN NA VÁS.

Služby užíváte výhradně v rámci podmínek této smlouvy, popř. jakýchkoliv v ní uvedených či dalších dokladů, a technických limitů poskytování služeb.

Transakce jsou prováděny v rámci služeb pouze na základě pokynů. My a služby jsme oprávněni uskutečnit transakci také v případě, když není transakce ve váš prospěch. Neřídíme ani nebudeme řídit vaše transakce, ani neposkytujeme poradenství k vašim transakcím. Chápete a berete na vědomí, že nejsme žádným způsobem odpovědni za vaše transakce. Chápete a berete na vědomí, že nejsme povinni sledovat vaše transakce. Pokud kdykoliv dle vlastního rozhodnutí budeme z jakýchkoliv důvodů vaše transakce sledovat, nejsme za vaše transakce odpovědni ani vám nemusíme udělovat pokyny k transakcím. Bez ohledu na výše uvedené nejsme povinni udělovat výzvy k zajištění či uzavírat jakoukoliv vaši otevřenou pozici.

Zákazníci mohou provádět obchodní operaci po telefonu, a to během doby obchodování.

Při obchodování po telefonu smí zaměstnanci společnosti poskytnout zákazníkům technickou podporu při otevírání/uzavírání/změně parametrů transakcí (zisk, ztráta) jménem zákazníka po telefonu. Pokud zákazník nesouhlasí s užíváním služeb společnosti, musí to oznámit společnosti nebo ukončit užívání těchto služeb.

Při otevření/uzavření/změně transakce nebo v případě požadavku k nastavení objednávky by se zákazník měl obrátit na oddělení zákaznické podpory (manažera).

Zákazník není oprávněn požadovat na společnosti poskytování pravidelné technické podpory při otevírání/uzavírání/změně transakcí po telefonu. V takovém případě správce společnosti pravidelně telefonuje zákazníkovi, aby mu usnadnil provádění transakcí.

K telefonickému otevření transakcí potřebujete:

1) Zadat vaše příjmení, jméno, jméno po otci a uživatelské jméno k identifikaci,

2) Popř. odpovědět na kontrolní otázku (datum narození či jiné osobní údaje zákazníka, poskytnuté společnosti),

3) Potvrdit podmínky otevření (druh opce, velikost opce, směr, splatnost opce) transakce (prodej – koupě), popř. zisk, ztrátu. Správce informuje zákazníka o aktuální sazbě aktiv a se souhlasem zákazníka otevře transakci za stanovenou sazbou.

K telefonickému uzavření transakcí potřebujete:

1) Zadat vaše příjmení, jméno, jméno po otci a uživatelské jméno k identifikaci,

2) Popř. odpovědět na kontrolní otázku (datum narození či jiné osobní údaje zákazníka, poskytnuté společnosti),

3) Přesně označit transakci, jejíž uzavření požadujete.

K telefonické změně transakcí potřebujete:

1) Zadat vaše příjmení, jméno, jméno po otci a uživatelské jméno k identifikaci,

2) Popř. odpovědět na kontrolní otázku (datum narození či jiné osobní údaje zákazníka, poskytnuté společnosti),

3) Přesně označit transakci, jejíž parametry chcete změnit a uvést požadované změny.

Před dokončením transakce po telefonu zkontrolujte dostupné prostředky potřebné k otevření transakce.

Za účelem zajištění kvality poskytovaných služeb telefonické hovory mohou být nahrávány. Souhlasíte a berete na vědomí, že veškerá komunikace mezi vámi a personálem společnosti může být bez dalšího upozornění nahrávána. Souhlasíte a berete na vědomí, že tyto nahrávky a jejích výklad lze použít jako důkaz v jakémkoliv případném sporu.

Zákazník souhlasí, že při dálkovém otevření/uzavření/změně transakcí ode dne doručení pokynů/souhlasu zákazníka s otevřením/uzavřením/změnou transakcí může dojít k výkyvům v hodnotě aktiv. Zákazník přijímá tyto podmínky a zavazuje se nepodávat žádné reklamace k těmto výkyvům při použití dálkového přístupu k otevření/uzavření/změně transakcí.

Potvrzení společnosti o provedení pokynů zákazníka k otevření/uzavření/změně transakcí je výslovnou dohodou o způsobu otevření/uzavření/změny transakcí a znamená přijetí podmínek této dohody a souhlas s nahráváním telefonických hovorů se zákazníkem.

Použití výše uvedeného způsobu provádění obchodních transakcí nevede k uzavření žádné samostatné dohody mezi společností a zákazníkem, popř. svěřenecké dohody. Veškeré obchodní transakce provedené s technickou podporu společnosti jsou prováděny zákazníkem a na zákazníkům pokyn. Stejně jako v dalších případech společnost neodpovídá za výsledek těchto transakcí.

Výpočet ceny, plnění a ztráty z transakce je prováděn v době uzavření či otevření transakce na základě našeho odhadu platné tržní ceny a očekávaného zisku, implicitní volatility a dalších podmínek na trhu v průběhu trvání transakce. Tyto hodnoty jsou založeny na komplexních aritmetických výpočtech stanovených dle našeho rozhodnutí. Tyto výpočty zahrnují spread v náš prospěch, což znamená, že se použité hodnoty mohou zásadně lišit od cen na primárním trhu, kde jsou prováděny obdobné transakce.

Nepodporujeme fyzické dodání měn ani dalších cenných papírů při vypořádání jakékoliv transakce. Veškeré vaše zisky a ztráty jsou výsledkem transakce a jsou připsány či odepsány z vašeho účtu po ukončení transakce.

Chápete a berete na vědomí, že bude-li jakákoliv transakce ukončena za ceny, které odrážejí aktuální tržní cenu z jakýchkoliv důvodů, včetně nezjištěné softwarové chyby či problému nebo z jakéhokoliv jiného důvodu, jehož výsledkem je nesprávné ocenění, vyhrazujeme si právo ke zrušení či vracení takové transakce.

Omezení při užívání služeb a transakcí

Vy, vaše transakce a způsob, jakým služby užíváte, musí splňovat požadavky veškerých následujících podmínek a omezení:

Nesmíte žádným způsobem podvádět, klamat společnost ani ji uvádět v omyl,

Nesmíte žádným způsobem užívat služby, které vám nebyly zpřístupněny či nejsou vám určeny,

Nesmíte rušit, obcházet či jinak zasahovat do bezpečnostních opatření služeb či do omezení při užívání služeb,

Nesmíte užívat služby k žádné nezákonné činnosti,

Nesmíte ukládat či jinak převádět do služby a/nebo na váš účet jakékoliv prostředky, pocházející z jakékoliv nezákonné činnosti,

Nesmíte používat počítačové viry ani jiné počítačové kódy, soubory či software určený k přerušení, zničení, omezení či zobrazení funkčnosti jakéhokoliv počítačového softwaru, hardwaru či telekomunikačního zařízení v rámci vašeho užívání služeb společnosti,

Nesmíte užívat služby společnosti, pokud to může vést k jakékoliv trestné či občanské odpovědnosti společnosti v jakékoliv zemi,

Nesmíte podnikat žádné úkony, které vedou či mohou vést k neodůvodněnému či neopodstatněnému zatížení naší technologické infrastruktury či na ní kladou jiné přílišné nároky,

Nesmíte přeprodávat a poskytovat jakékoliv další osobě přístup ke službám, kopírovat jakékoliv materiály dostupné ve službě k prodeji či je používat k jiným účelům, služby můžete užívat jen vy osobně.

Nesmíte užívat služby k jakýmkoli účelům, které mohou být zavádějící, obtěžující, narušující soukromí jiné osoby, obtěžující, urážlivé, výhrůžné, obscénní, šířící nenávist či jinak nevhodné, nezákonné či trestné,

Nesmíte o vás při užívání služeb zadávat jakékoliv falešné či nepravdivé údaje a informace. Veškeré vaše údaje, poskytnuté při užívání služeb musí být pravdivé a platné, a to kdykoliv během užívání služeb,

Nesmíte obtěžovat nás, naše zaměstnance, nezávislé spolupracovníky a další zástupce, a to žádným způsobem.

Souhlasíte a berete na vědomí, že můžeme ručně a automaticky ověřit, zda dodržujete omezení. Vyhrazujeme si právo určit, zda dodržujete omezení, a to dle vlastní úvahy.

Pokud dojde k případnému porušení omezení či jakýchkoliv dalších porušení této smlouvy, můžeme zahájit vyšetřování případného porušení, včetně shromažďování vašich údajů, údajů jakéhokoliv stěžovatele a veškerých dalších materiálů či informací, které jsou podle nás průkazné. Souhlasíte s vyřízením veškerých našich opodstatněných žádostí v rámci vyšetřování porušení.

Zaměstnanci a/nebo bývalí zaměstnanci, kteří nyní pracují pro nás či pro jakoukoliv spojenou osobu na plný či částečný úvazek, a/nebo bývalí zaměstnanci podpory našich služeb či jiných spojených společností, nesmí v době zaměstnání a po skončení poskytování služeb být zákazníky jakékoliv naší značky (přímo či nepřímo, samostatně či se společníky, sdružením, závislými společnostmi a jakoukoliv další třetí stranou) bez předchozího písemného souhlasu. Platí, že pokud zaměstnanec či bývalý zaměstnanec obchoduje s jakoukoliv značkou společnosti bez předchozího písemného souhlasu osobně anebo přes další osoby, pak veškeré obchody považujeme za nekorektní anebo nevhodné. V takovém případě obchodní účet zaměstnance anebo bývalého zaměstnance a veškeré otevřené pozice jsou ihned zrušeny a veškeré prostředky jsou zabaveny.

Vyhrazujme si právo přijmou příslušná opatření v případě vašeho porušení omezení pro uživatele anebo jiného neoprávněného užívání služeb, včetně občanských, trestných a předběžných opatření v souvislosti s ukončením práva. Jakékoliv užívání našeho počítačového systému je porušením této dohody a příslušného domácího, cizího a mezinárodního práva, ledaže je to výslovně povoleno v této smlouvě.

Vyhrazujeme si právo zrušit, vrátit anebo uzavřít jakékoliv transakce, o nichž rozhodneme dle vlastního uvážení, že jsou porušením této dohody, včetně omezení uživatelů. Nezávisle na výše uvedeném, zjistíme-li, že provádíte opakované transakce porušující tuto dohodu, včetně omezení pro uživatele, můžeme zrušit, vrátit anebo uzavřít veškeré vaše transakce.

Obsah služeb

V rámci užívání služeb můžete získat řadu informací, údajů a obsahu z různých zdrojů (dále jen obsah). Obsah může zahrnovat tržní informace (tržní informace) jako kvóty, názory analytiků, výzkumné zprávy, grafy a další informace, data či obsah, poskytnutý dalšími osobami (obsah dalších osob). Společnost nekontroluje ani neručí za jakýkoliv obsah dalších osob. Veškerý zobrazený obsah je určen pouze k seznámení a je, jak stojí a leží. Společnost neručí ani neodpovídá za jejich správnost, platnost, úplnost ani pravdivost obsahu a nenese žádnou odpovědnost vyplývající z vašeho užívání obsahu mimo služby.

Společnost neručí za vaše rozhodnutí při obchodování přijatá na základě seznámení se s obsahem.

Informace o trhu nejsou investičním poradenstvím. Neposkytujeme ani neschvalujeme informace o trhu, pouze je zpřístupňujeme k informování a lepšímu užívání služeb.

Můžeme odkazovat na internetové stránky dalších osob, jež jsou na nás zcela nezávislé. Neručíme za věrohodnost obsahu poskytnutého dalšími nezávislými osobami.

Opětovně prohlašujeme, že veškerý obsah, včetně informací o trhu a obsahu dalších sob, je vám poskytován, jak stojí a leží a výhradně k užívání v rámci služeb. Nezávisle na výše uvedeném, chápete a berete na vědomí, že obsah nemusí přesně odpovídat skutečným hodnotám mimo systém. Například uvedené směnné kurzy ve službě se mohou lišit od aktuálních skutečných kurzů měn. Tržní informace rychle pozbývají platnosti z různých důvodů, včetně, změny tržních podmínek a hospodářské situace. Nejsme povinni aktualizovat jakýkoliv obsah, včetně informací o trhu, kdykoliv můžeme zastavit poskytování celého obsahu či jen některé jeho části bez oznámení.

Nesmíte kopírovat, reprodukovat, šířit, přenášet, vysílat, zobrazovat, prodávat, udělovat licence a jinak nakládat s obsahem k jakémukoliv účelu.

Veškerý obsah, včetně obsahu dalších stran, textu, grafického zobrazení, fotografií, hudby, videí, softwaru, skriptu, ochranných známek, značek služeb a log, je předmětem autorského práva, ochranné značky anebo jiných majetkových práv podle platných zákonů příslušné země, včetně domácích, cizích a mezinárodních úmluv. Není-li výslovně uvedeno jinak, nebudete kopírovat, měnit, zveřejňovat, přenášet, šířit, podílet se na předání či prodeji, vytvářet deriváty či jinak nakládat celým obsahem či jeho částí.

Budete-li užívat naše služby, zavazujete se plně dodržovat veškeré podmínky společnosti, včetně změn a dodatku této smlouvy, a to kdykoliv se zveřejněním těchto změn na stránkách a budete-li dále obchodovat na platformě, potvrzujete, že budete dodržovat případné změny v budoucnu. Po změně podmínek tohoto webu společnost uveřejní tyto změny na internetových stránkách. Veškeré změny podmínek platí po uplynutí 10 dnů ode dne jejich zveřejnění na internetových stránkách. Nesouhlasíte-li s dodržováním změn podmínek této dohody, neužívejte a nevstupujte do našich služeb a ihned nás informujte písemně.

Vklady a výběry

Za účelem provádění transakcí musíte vložit prostředky na váš účet (vklad). Vklad na účet lze uskutečnit jakýmkoliv způsobem dostupným ve službě dle našeho rozhodnutí. Nezávisle na výše uvedeném, vyhrazujeme si právo kdykoliv doplnit či zrušit provádění vkladů.

Pokud vám bylo umožněno uskutečnit vklad v jakékoliv základní měně, kromě dolarů Spojených států amerických (USD), chápete a berete na vědomí, že z vaší kreditní karty bude odepsána další částka za konverzi měn a poplatky za kreditní kartu. Platby s kreditními kartami provádí společnost Apachewell Ltd. a vykonává OrangePay.

Pokud vám bylo umožněno uskutečnit vklad bezhotovostním převodem, smíte použít jen jeden bankovní účet vedený na vaše jméno, a to v zemi vašeho bydliště. Postačujícím je SWIFT nebo jiné potvrzení o převodu, které se zašle jako potvrzení o jakémkoliv vkladu bezhotovostní cestou. Neposkytnutí potvrzení může vést k vrácení jakéhokoliv bezhotovostního vkladu.

Použijete-li ke vkladu jakoukoliv jinou cestu, včetně elektronických peněženek, peněžních převodů a poskytovatelů internetových plateb, společnost si vyhrazuje právo k použití jakýchkoliv zásad, ustanovení a pravidel, jež jsou podle nás vhodná k těmto vkladům.

Tímto berete na vědomí a potvrzujete, že společnost umožňuje provádění plateb nezávislým třetím stranám a platebním službám. Berete na vědomí a potvrzujete, že při převodu prostředků na váš účet u společnosti další strana či poskytovatel platebních služeb jedná dle vašich pokynů a společnost za ně neručí, nemá závazky ani povinnosti z toho plynoucí. Souhlasíte a potvrzujete, že nemáte právo reklamovat jakýkoliv převod prostředků od dalších osob nebo od poskytovatele platebních služeb provedených jakýmkoliv způsobem na základě jakéhokoliv dokladu a za jakýchkoliv okolností.

Chápete, že kterákoliv další strana či poskytovatel platebních služeb pouze zjednodušuje vaši činnost u společnosti a že vám nebyl nabídnut žádný druh jejich finančních služeb. Chápete, že nejste povinen užívat služeb další osoby či poskytovatele platebních služeb či jejich závislých společností jako navrhovatele finančních služeb, ale jen jako běžnou a zaručenou službu poskytovatele platebních služeb. Potvrzujete, že po uskutečnění transakci nemáte ani nebudete mít žádné reklamaci k dalším osobám či poskytovatelům platebních služeb.

Vaše prostředky na účtu se po uskutečnění transakce mohou změnit. K provádění transakce používáte prostředky na vašem účtu. Při uskutečnění transakce jsou prostředky z vašeho účtu strženy a použity k otevření pozice. Po dokončení transakce je váš účet změněn o zisk či ztrátu.

Prostředky převáděné na váš účet se vkládají na bankovní účet společnosti u úvěrové instituce na území evropských či asijských zemí (nikoliv v daňových rájích) a nesmí být odděleny od dalších prostředků, je tedy veden včetně našich vlastních prostředků či prostředků dalších zákazníků služby. Berete na vědomí a souhlasíte, že z prostředků uložených na vašem účtu nevyplácíme žádný úrok. Berete na vědomí a souhlasíte, že můžeme užívat vaše prostředky, než je vyberete podle této dohody.

Nevykazuje-li váš účet žádnou obchodní aktivitu po dobu 90 následujících kalendářních dní, společnost si vyhrazuje právo od 91. dne zpoplatnit vedení účtu, a to částkou ve výši 5 % z výše zůstatku za každý kalendářní měsíc. Výše uvedená provize je hrazena do provedení transakce na příslušném učtu.

Můžete požádat o výběr prostředků ze svého účtu (výběr). Společnost si vyhrazuje právo k provedení výběru jakýmkoliv vhodným způsobem dle vlastního uvážení v souladu s našimi pravidly a zásadami boje s praním špinavých peněz. Není-li s námi dohodnuto jinak, platí, že veškeré vybrané prostředky budou zaslány zpět stejným způsobem, jakým byly vloženy na váš účet, tj. prostředky převedené na váš účet bezhotovostně, lze vybrat jen bezhotovostně na stejný bankovní účet, z něhož byly převedeny). Můžeme stanovit limity k výběru prostředků za jakékoliv stanovené období.

Společnost ručí za vyplácení prostředků zákazníkovi na žádost zákazníka, a to i v případě ukončení smluvního vztahu se zákazníkem.

Minimální částka k výběru je 50,- USD.

V případě uskutečnění méně než 5 jednotlivých transakcí je výběr z účtu zpoplatněn částkou ve výši 5 % z vybrané částky.

Můžeme požádat o další doklady potvrzující vaši totožnost, a to před vyřízením žádosti o výběr, v souladu s pravidly boje s praním špinavých peněz platnými v institucích či karetních společnostech. V takovém případě informace a doklady poskytnuté zákazníkem jsou nezbytné k vyřízení žádosti o výběr.

Můžeme provést některé transakce prostřednictvím našich karetních clearingových společností u našich závislých společností.

Vyhrazujeme si právo zavést jakákoliv další bezpečnosti pravidla a zásady boje proti praní špinavých peněz, ustanovení a pravidla, jež jsou podle nás nezbytná a vhodná k zabránění a zamezení praní špinavých peněz, podvodů a jiné trestné činnosti, v rámci naší odpovědnosti a jako prevence ztrát.

Dle vlastního uvážení můžeme odmítnout žádost o výběr a pozdržet jakoukoliv platbu či její část z vašeho účtu z jakýchkoliv důvodů, včetně důvodného podezření z porušení této dohody.

Souhlasíte s úhradou veškerých poplatků za transakce, včetně za konverzi měn a poplatků za převod. Vyhrazujeme si právo vyfakturovat vám veškeré poplatky za transakce vzniklé z důvodu vašeho užívání služeb.

Zákazník souhlasí se skutečností a bere na vědomí nutnost úhrady brokerských poplatků, spreadů, provizí za provedení, nakládání anebo dalších poplatků a plateb podle sazebníků společnosti. Vyhrazujeme si právo změnit sazebník a výši poplatků dle vlastního uvážení a bez dalšího oznámení, a to s okamžitou platností.

Jste osobně odpovědný za úhradu veškerých daní, odvodů a dalších plateb, k nimž jste povinen podle zákonů země vašeho bydliště, vzniklých při užívání služeb společnosti. Nezávisle na výše uvedeném, souhlasíte, že společnost smí provést srážku daní z výsledků vaší činnosti u společnosti, je-li to požadováno podle zákonů vaší země. V takovém případě si společnost vyhrazuje právo na srážku částek takových daní nebo na jejich vyúčtování, pokud to odpovídá zákonům vaší země. Při založení vašeho účtu a předběžném zpracování výběru na vás můžeme požadovat vyplnění příslušného daňového přiznání. Můžeme pozdržet veškeré prostředky na vašem účtu až do doručení nám těchto dokladů. Nepředložíte-li tyto doklady do šedesáti (60) dní od jejich doručení, můžeme váš účet pozastavit až do doručení těchto dokladů nebo vám vypovědět užívání služeb.

Jste osobně odpovědný za získání a předání správných údajů o vašich finančních institucích. Berete na vědomí, že jste osobně odpovědný za nezaplacení (nám nebo přes nás) daní a poplatků z důvodu nesprávných či neplatných údajů.

V případě jakéhokoliv připsání prostředků na váš účet (ze vkladu či transakce), bude-li dodatečně zjištěno, že jsou výsledkem porušení této dohody, můžeme (aniž bychom ovlivnili další práva) použít prostředky získané z porušení a veškeré další poplatky s tím související a srazit je ze zůstatku na účtu. Případně vám můžeme zaslat k úhradě sražené částky se splatností nejpozději do dvou (2) pracovních dnů ode dne vystavení faktury.

Pokud z jakýchkoliv důvodů, včetně pro ztrátu z transakce, jste povinen zaplatit jakoukoliv částku, převyšující prostředky na vašem účtu, můžeme vám zaslat k úhradě této částky se splatností nejpozději do dvou (2) pracovních dnů ode dne vystavení faktury.

Zjistíme-li či získáme potvrzení, že při užívání služby porušujete tuto dohodu, včetně porušení omezení při užívání, můžeme dle vlastního uvážení, zrušit udělené právo a zabavit veškeré prostředky nacházející se na vašem účtu, včetně vložených a veškerého zisku, bonusů a dalších částek získaných z transakcí.

Podpora a bonusy

Společnost je oprávněna nabízet různé druhy podpory a bonusů jak novým, tak stávajícím zákazníkům.

Účast na podpoře a získání bonusu je zákazníkovou výsadou a společnost může kdykoliv zrušit jejich poskytování zákazníkovu dle vlastního rozhodnutí.

Podmínky podpory a bonusů jsou uvedené v příslušné části podmínek a na stránkách společnosti.

V některých případech je společnost oprávněna poskytnout zákaznické bonusy za individuálně sjednaných podmínek. Společnost může poskytovat speciální bonusy vybraným VIP zákazníkům.

Bonusy jsou převedeny na zákaznický účet pouze po poskytnutí veškerých potřebných identifikačních dokladů.

Druhy bonusů:

a) Vkladový bonus.

Tento bonus společnost poskytne za provedení vkladu na účet zákazníka. Výše bonusu je stanovena v procentech od částky, vložené zákazníkem.

Tento bonus předpokládá následující zobchodovanou částku uskutečněnou zákazníkem.

Bonus ve výši každých 1000,- USD je za uskutečnění obchodů ve výši:

Bonus ve výši do 10 000,- USD je za uskutečnění obchodů ve výši 10 000 000,- USD, a to za každých 1 000,- USD,

Bonus ve výši 10 000,- až 30 000,- USD je za uskutečnění obchodů ve výši 20 000 000,- USD, a to za každých 1 000,- USD,

Bonus ve výši přes 30 000,- USD je za uskutečnění obchodů ve výši 30 000 000,- USD, a to za každých 1 000,- USD.

Má-li zákazník dva či více účtů u společnosti, zobchodovaná částka k vyplácení bonusu musí být dosažena na každém účtu, a to ve výši částky odpovídající bonusu. Výběr bonusu a zisku z obchodu není povolen, pokud na veškerých účtech nebude dosažena stanovená zobchodovaná částka.

Zobchodovaná částka nezahrnuje transakce otevřené v přechodný den, při skalpování či transakci trvající do tří minut. Pokud na účtu není žádní aktivita za jakékoliv období delší tří měsíců od vložení bonusu až do dosažení požadovaní výše obchodů, společnost si vyhrazuje právo odečíst bonus a celý výnos z účtu zákazníka za stanovené období bez jakéhokoliv oznámení a dohody se zákazníkem.

V případě jakéhokoliv podezření z podvodu za účelem dosažení požadované výše obchodů či použití bonusu, bude obchodní účet zákazníka upraven.

Bonus a výnos z obchodování nelze vybrat až do dosažení požadované výše. Po dosažení výše obchodů celý zůstatek na učtu spolu s bonusy, vklady a výnosem lze vybrat bez omezení. K dosažení potřebné výše obchodů s bonusem není stanoven časový limit.

Pokud zákazník vybere prostředky z účtu před splněním podmínky dosažení zobchodované výše pro udělení bonusu, veškeré otevřené pozice na zákazníkově účtu budou uzavřeny a prostředky budou ponechány na zákazníkově účtu podle následujícího vzorce:

Zůstatek na účtu – stávající zůstatek na účtu – poskytnutý bonus/y – celkový výnos získaný zákazníkem za dobu od aktivace bonusu u všech uzavřených pozic, otevřených po aktivaci bonusu (pouze kladný celkový výnos).

b) Dodatečný bonus

Tento bonus společnost poskytuje zákazníkům po dohodě před vkladem na zákaznický účet za podmínky dalšího vkladu na účet.

Společnost a zákazník sjednávají k tomuto bonusu:

• Výši bonusu

• Termín, do kdy zákazník provede vklad na účet (není-li dohodnuto předem, termín je 7 kalendářních dní)

• Částku, kterou zákazník vloží na svůj účet

Nevloží-li zákazník požadovanou částku na účet ve stanoveném termínu, společnost je oprávněna odečíst další bonus a celý výnos získaný na zákaznickém účtu za dobu od poskytnutí dalšího bonusu do odečtení dalšího bonusu poskytnutého společností.

Až do vložení dohodnuté částky na účet nebo do odečtení bonusu poskytnutého společností je zákaznický účet zablokován společností.

Podmínky zobchodované částky pro poskytnutí dalšího bonusu jsou shodné s podmínkami poskytnutí bonusu.

Podmínky speciálních nabídek a bonusů, poskytovaných společností, stanoví společnost, která o tom dodatečně informuje zákazníky. Nedohodne-li společnost další podmínky se zákazníkem a nabídka předpokládá finanční bonus pro zákazníka, platí, že podmínky zobchodované částky, možnost výběru prostředků z účtu a další pravidla jsou sjednávány spolu s podmínkami vkladu bonusu.

Mlčenlivost

Společnost uplatňuje podnikové zásady ochrany osobních údajů. Přijetím této dohody souhlasíte s těmito zásadami.

Máme samostatné zásady mlčenlivosti, jež jsou součástí těchto podmínek a jsou dostupné dle odkazu, podpisem této dohody podpisujete zásady mlčenlivosti. Vyhrazujeme si právo kdykoliv změnit zásady mlčenlivosti v podobě zveřejnění dodatků v rámci služeb. Tím že nadále užíváte služby, přijímáte tyto dodatky bez ohledu na to, zda je máte přečteny.

Zákazník uděluje souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Zpracovávání osobních údajů provádí společnost při nakládání a zpracovávání osobních údajů, včetně shromažďování, systematizace, kumulace, ukládání, úpravy, aktualizace, změny, užívání, poskytování, včetně převodu, odosobnění, zablokování a zničení jakýchkoliv osobních údajů a práva ke zpřístupnění osobních údajů při zveřejnění. Zákazník uděluje souhlas svobodně a ve svém zájmu. Následující informace jsou obecně dostupné osobní údaje: příjmení, jméno a jméno po otci, datum narození, bydliště a další informace související s identifikaci subjektu osobních údajů. Zákazník je si vědom obsahu zpracovávání osobních údajů a nutností tohoto úkonu a ví o právu na odvolání souhlasu. Tento souhlas platí ode dne souhlasu zákazníka s touto dohodou až do dne odvolání souhlasu.

Dohoda o zasílání novinek emailem a sms

Souhlasíte se zasíláním informací ze společnosti v podobě emailů, telefonického volání a sms na telefonní čísla, která poskytnete.

Můžete se kdykoliv odhlásit od rozesílky informací ze společnosti na emailu [email protected] nebo prostřednictvím správce vašeho účtu.

Záznamy

Souhlasíte a berete na vědomí, že veškeré hovory mezi vámi a zaměstnanci společnosti mohou být nahrávány bez předchozího upozornění. Souhlasíte a berete na vědomí, že záznamy a jejich výklad lze použít jako důkaz v jakémkoliv budoucím sporu.

Prohlášení o riziku

Souhlasíte a berete na vědomí, že užívání služeb, včetně provádění jakýchkoliv transakcí, je vaším osobním rizikem. Nezávisle na výše uvedeném, berete na vědomí a souhlasíte s vyšším rizikem užívání služeb, jak je uvedeno v prohlášení o riziku a je dostupné ve službách. Váš souhlas a přistoupení k této dohodě znamená též souhlas s prohlášením o riziku a veškerými jeho podmínkami.

Chápete, že obchodování na měnovém trhu nese riziko ztráty. Žádáme vás o zvážení, že jsou pro vás tato rizika přijatelná.

Souhlasem s touto dohodou potvrzujete, že jste se seznámil s těmito riziky, vyhodnotil případné následky svého jednání a přijal veškerá tato rizika.

Omezení odpovědnosti a vyloučení odpovědnosti z ručení

Za žádných okolností neručíme za přímé, nepřímé, náhodné, specifické, následné a exemplární škody vzniklé za jakýchkoliv okolností při užívání služeb ať již z:

• Vašeho užívání, chybného užívání či nemožnosti užívání služeb společnosti

• Jakýchkoliv vašich rozhodnutí o provedení určitých transakcí a jakýchkoliv důvodů jejich přijetí

• Náhodného či záměrného přerušení či zrušení služeb společnosti, jejich změn a uprav

Společnost neodpovídá za výsledky užívání zákaznických služeb, produktů a informací dalších osob zákazníkem, představených či nabízených v souvislosti se službami společnosti.

Jste-li účastníkem sporu s další osobou, tímto zprošťujete nás, naše vedením zaměstnance, zástupce a právní nástupce případné odpovědnosti z nároků, požadavků a škod (stávajících a následných) bez ohledu na druh a povahu, známých a neznámých, domnělých a zjevných, zveřejněných a utajených, vzniklých z či v souvislosti s jakoukoliv cestou související s tímto sporem anebo službami.

Výslovně souhlasíte, že služby užíváte na své vlastní výhradní riziko.

Služby jsou poskytovány, jak stojí a leží bez jakékoliv záruky, jasně, implicitně či obligatorně.

V některých zemích nejsou umožněna určitá omezení odpovědnosti či odmítnutí odpovědnosti podle této dohody. V těchto případech společnost působí podle zákonů a zákonných požadavků těchto zemí.

Řešení sporů

Berete na vědomí, že veškeré spory a rozpory, v této smlouvě neupravené, řeší vedení společnosti způsobem, jež považuje za férový pro všechny.

Tímto udělujete neodvolatelný souhlas s převodem příslušnosti k soudům v Irsku a souhlasíte, že veškeré řízení v jakékoliv věci či zahájení takovému soudu podle této dohody může být uskutečněno emailem, osobně či certifikovanou nebo doporučenou poštou s dodejkou nebo Federálním Expressem či jinou kurýrní společností se stejnou platností a účinností jako osobní podání v Irsku. Tímto se vzdáváte:

• Jakýchkoliv odvolání proti nepříslušnosti této země k projednání jakékoliv věci či řízení

• Odvolání proti nemožnosti osobní obhajoby v těchto věcech.

V případě jakýchkoliv sporů mezi námi, před zahájením jakéhokoliv právního úkonu, nejprve nás informujete o sporu, včetně odůvodnění svého podání, a to na email [email protected]. Dále nám musíte poskytnout dobu na odpověď a zpracování vašeho oznámení o sporu, která by v žádném případě neměla být kratší šedesáti (60) dní.

Veškerá oficiální korespondence určená společnosti se zasílá na email [email protected].

Závěrečná ustanovení

Tato dohoda a skutečnost, že užíváte služby společnosti, neznamená existenci žádného partnerství, společného podniku, agentury, franšízy, obchodního zastoupení či pracovněprávního vztahu. Tato smlouva žádným způsobem nezakládá ani nepočítá s udělením práv dalších osob či s jejich vzdáním se.

Vyhrazujeme si právo ke změně této dohody (včetně jakýchkoliv dokladů zmíněných či uvedených v ní), a to kdykoliv zveřejněním těchto změn služeb s povinným uveřejněním na internetových stránkách společnosti. Berete na vědomí, že dalším užíváním služeb tyto změny znamenají váš souhlas s těmito změnami, bez ohledu na to, zda jste je přečetl.

Tato dohoda (včetně těchto dokladů v ní obsažených) včetně případných dodatků je celou dohodou mezi vámi a námi a ruší veškeré předchozí dohody mezi námi.

Naše vzdání se od použití jakéhokoliv ustanovení této dohody neznamená vzdání se veškerých ustanovení či práv.

Bude-li zjištěno, že jakékoliv část této dohody je neplatná či nevykonatelná podle platných přepisů, toto neplatné a nevykonatelné ustanovení bude nahrazeno platným a vykonatelným, které co nejvíce odpovídá záměru původního ustanovení a zbývající část této dohody zůstává v platnosti.

Berete na vědomí, že jste přečetl tuto dohodu, včetně dokladů, na něž odkazuje, a veškeré další příslušné doklady, a souhlasíte s jejich podmínkami. Berete na vědomí, že jste měl možnost nezávisle vyhodnotit možnost uzavření této dohody a nezakládal jste na žádné prezentaci, záruce či prohlášení, mimo uvedených v této dohodě.

Tato dohoda není převoditelná, nelze ji postoupit ani udělit k ní sublicenci ani s vašim výslovným předchozím písemným souhlasem, ale my ji můžeme převést či postoupit bez omezení. Můžeme prodat, udělit a převést svá práva a povinnosti podle této dohody, a to kdykoliv bez omezení a bez oznámení či odsouhlasení s vámi.

Vyšší moc

Neručíme za opodstatněné prodlení či nesplnění jakýchkoliv povinností podle této dohody vzniklých z nezdolných okolností (či přírodních katastrof), teroristických činů, stávek, embarga, požáru, válek a dalších okolností mimo rozumnou kontrolu (dále jen vyšší moc). V případě vyšší moci můžeme dle vlastního rozhodnutí zrušit či pozastavit poskytování služeb anebo zrušit, uzavřít anebo vrátit veškeré otevřené transakce zpět.

Záhlaví oddílů této dohody jsou jenom pro usnadnění a nemají právní význam. Pojem včetně v této dohodě slouží pro ukázku a neznamená omezení.

Pokud tato dohoda (včetně dokladů v ní obsažených) je přeložena a dostupná v jiném jazyce, kromě angličtiny, v případě rozporu platí verze v angličtině.

Vaše užívání služeb společnosti je striktně omezeno na podmínky této dohody (včetně dokladů v ní obsažených) a technická omezení související se službami. Tato dohoda zahrnuje tyto doklady:

• Prohlášení o riziku

• Zásady mlčenlivosti

• Podmínky obchodování a další informace související s podmínkami obchodování zveřejněnými na internetových stránkách společnosti.

Tato dohoda platí ode dne souhlasu zákazníka s touto dohodou (včetně dokladů v ní obsažených). Souhlas zákazníka vzniká při jeho registraci na internetových stránkách společnosti a zřízení obchodního účtu zákazníka.

Něco se nepovedlo

Děkujeme zakontakt!